tel. 052/ 830-057   |   mob. 098 367-076   |   fax. 052/ 841-202   |   Fra Pavla Pellizzera 24a   |   52210 Rovinj   |   e-mail:info@zastita.hr

  ZAŠTITA NA RADU
     Ispitivanja iz područja ZNR
     Elaborati iz područja ZNR
     Školovanja iz područja ZNR
  ZAŠTITA OD POŽARA
  ZAŠTITA OKOLIŠA
  PROJEKTIRANJE I NADZOR
  REVIZIJA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA
  KONZALTING I INŽENJERING
  ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA
  MJERNA OPREMA
  ZAKONSKA REGULATIVA
  PUBLIKACIJE
  ŠKOLOVANJA
  NATPISI
  IZVOĐAČI
  CIJENE NAŠIH USLUGA
  LITERATURA
  SAVJETOVANJE STRUČNJAKA ZAŠTITE
  NEKA RAZMIŠLJANJA
  INDEKS POJMOVA
  O NAMA
  NEKRETNINE
  MAPA WEBA

Elaborati iz područja ZNR

 • Procjena opasnosti - temeljni dokument zaštite na radu koji obuhvaća sve tehnološke procese djelatnosti i razmatra objekt i infrastrukturu u kojem se djelatnost obavlja. U slučaju nezgode ili ozljede poslodavac njome dokazuje da jesu ili nisu poduzete sve mjere zaštite na radu sa svrhom sprječavanja ozljeda.

  SADRŽAJ PROCJENE OPASNOSTI
    UVOD
  Vrsta analize i procjene opasnosti
  Preslika Rješenja ministra rada i socijalne skrbi
  1. OPĆI PODACI
  1.1. Podaci o poslodavcu
  1.2. Podaci o objektima za rad
  1.3. Podaci o voditelju i članovima radne skupine
  1.5. Podaci o ovlašteniku poslodavca za obavljanje poslova zaštite na radu
  1.6. Podaci o stručnjacima zaštite na radu
  1.7. Podaci o povjerenicima radnika za zaštitu na radu
  1.8. Odbor za zaštitu na radu pri izradi Procjene opasnosti
  2. PODACI O POSTOJEĆEM STANJU
  2.1. Opći podaci o Poduzeću
  Početak rada
  Glavna djelatnost
  Ukupan broj zaposlenika
  Podaci o unutarnjem ustrojstvu i radnim mjestima
  2.2. Opis glavnih tehnoloških procesa po odjelima
  Popis opasnih radnih tvari u ustanovi po odjelima
  Unutarnji transport
  2.3. Opis poslova i opasnosti po radnim mjestima
  2.4. Podaci o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima za zadnjih 5 godina
  3. ANALIZA I PROCJENA PRIKUPLJENIH PODATAKA
  3.1. Uvod
  Propisi i norme Republike Hrvatske
  3.2. Analiza primjene osnovnih pravila zaštite na radu
  Opskrbljenost zaštitnim napravama
  Osiguranja od udara električne struje
  Osiguranje od udara groma (atmosferskih pražnjenja)
  Sprečavanje nastanka požara i eksplozije
  Osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora
  Osiguranje potrebnih putova za prolaz, prijevoz i za evakuaciju zaposlenika, i posjetitelja
  - Lokacije građevina i stanje u krugu ustanove
  - Evakuacija
  - Sigurnosna rasvjeta
  - Kretanje zaposlenika i drugih osoba
  - Parkirališta
  Osiguranje čistoće, potrebne temperature i vlažnosti zraka, te ograničenja brzine kretanja zraka
  Osiguranje potrebne rasvjete mjesta rada i radnog okoliša
  Ograničenje buke i vibracije u radnom okolišu
  Osiguranje od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja
  Osiguranje od djelovanja po zdravlje štetnih tvari i zaštita od elektromagnetskih i drugih zračenja
  Osiguranje prostorija i uređaja za osobnu higijenu
  OSTALO
  Odstranjivanje štetnih otpadaka
  Vodovod i kanalizacija
  Plinske instalacije
  3.3. Analiza primjene posebnih pravila zaštite na radu s težištem na provedbi radnih postupaka
  Obaveza i način korištenja odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava i zaštitnih naprava
  Provedba radnih postupaka
  Posebni postupci pri uporabi opasnih radnih tvari
  Obveza postavljanja znakova upozorenja od određenih opasnosti i štetnosti
  Način na koji se moraju izvoditi određeni poslovi ili radni postupci, posebice glede trajanja posla, jednoličnog rada i rada po učinku
  Izloženost štetnim atmosferskim i klimatskim utjecajima
  Postupak s ozlijeđenim ili oboljelim zaposlenikom
  OSTALO
  Poslovi s posebnim uvjetima rada - PUR
  Osiguranje od djelovanja po zdravlje štetnih tvari, razvijanja štetnih plinova i prašine
  Zabrana pušenja - zaštita nepušača
  Zabrana unošenja alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti
  Zaštita posebnih kategorija zaposlenika
  Obveza osiguranja napitka
  3.4. Analiza svih smrtnih, skupnih i teških ozljeda na radu glede izvora, uzroka, načina, vrste i dr.
  3.5. Usporedba broja ozljeda na 1000 zaposlenika u odnosu na dotičnu djelatnost
  3.6. Analizu svih slučajeva profesionalnih bolesti
  3.7. Analiza svih slučajeva poremećaja u procesu rada koji su mogli izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje zaposlenika
  3.8. Analiza podataka radi procjene preostalog rizika od ozljeda na radu, slučaja profesionalnih bolesti odnosno poremećaja u procesu rada
  Prilagođena SME metoda
  Procjena po područjima
  Procjena preostalog rizika od ozljeda na radu
  4. PLAN MJERA ZA SMANJIVANJE RAZINE OPASNOSTI
  Mjere koje treba poduzeti

  PRILOZI
  1. Tlocrt lokacije s ucrtanim objektom
  2. Popis poslova za koje je potrebno provesti osposobljavanje za rad na siguran način
  3. Popis poslova s posebnim uvjetima rada
  4. Popis opasnih kemijskih tvari s naznakom količina, MDK i KDK
  5. Popis strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
  6. Popis radnih prostorija i prostora za koje postoji obaveza ispitivanja radnog okoliša
  7. Popis poslova na kojima se moraju upotrebljavati osobna zaštitna sredstva s naznakom sredstava

 • Pravilnik o zaštiti na radu - odnosi se na poslodavce koji zapošljavaju više od 20 radnika, a izrađuje se na temelju prethodno izrađene procjene opasnosti na mjestima rada i u radnom okolišu.
 • Plan i program osposobljavanja zaposlenika za rad na siguran način - osposobljavanje se obavlja na osnovi plana i programa osposobljavanja, a izvodi se iz sadržaja procjene opasnosti.
  Plan i program osposobljavanja ostaje trajno u vlasništvu poduzeća i služi kao podloga za daljnje osposobljavanje zaposlenika koji rade na istim ili sličnim radnim mjestima za koja je Plan i program osposobljavanja izrađen, ukoliko ne dođe do većih promjena u tehnološkom procesu i načinu rada radnika.
 •